Name

E.mail

Talib Jawad Khadhm

talibjwd@yahoo.com

Salman Hammadi Ghareeb

salman_hammadi@yahoo.com

Nazar Jabbar Mosalh

Al-Khafaji@vetmed.uodiyala.edu.iq

Kareem Saadoon Ali

Karim_sadun@vetmed.uodiyala.edu.iq

Ahmed Jasim Mohammed

dr.ahmed201499@gmail.com

Amer Khazaal Saleh

amer_alazawy@yahoo.com

Ali Ibrahim Ali

alizziibrahim@gmail.com

Khalid Ibrahim Ibed

khalid.abd71@yahoo.com

Ammar Ismael Jabbar

ammar_histo@yahoo.com

Zahid Ismael Mohammed

Zahidma1977@yahoo.com

Khalid Mahmood Hammadi

Dr.khalidmh@yahoo.com

BASHAR SADEQ NOMEY

 

KAREEM AL-GASHAMMY

jashamy@yahoo.com

Ismail ibrahiam latef

Ismail_6725@yahoo.com

Prof .dr salih mahdi salman

waamrs@yahoo.com

Rahman Kadhum Muhsen

Rahmankadhum67@gmail.com